Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο «Εγγύηση για τη Νεολαία» με τίτλο «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών (γεννημένοι από 01/01/1990 έως 31/12/1996).

voucher18-24

Η Δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών:

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Η δράση επίσης περιλαμβάνει για τις δύο ομάδες ωφελουμένων:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 και 120 ωρών αντίστοιχα,
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 και 380 ωρών αντίστοιχα και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες,
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
 • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση της α’ φάσης της πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση της β’ φάσης της πρακτικής άσκησης).

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι:

 • α) Για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 2.410€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
 • β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας 2.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων

Η επιλογή των συμμετεχόντων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (και για τις 2 ομάδες ωφελουμένων),
  • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το οικ. έτος 2014 (και για τις 2 ομάδες),
  • Εκπαιδευτικό Επίπεδο (για την ομάδα υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

  Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.
 • Φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης από΄τον ΟΑΕΔ
 • Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου ή/και πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές. Φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης από΄τον ΟΑΕΔ

Αριθμός ωφελούμενων 12.000         Πηγή: Voucher.gov.gr

Τελευταια Γεγονοτα

Καμία εκδήλωση

Εκδηλωση Προθεσης Συνεργασιας

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΣΠΑ

ΚΕΜΕΑ

ΟΑΕΔ

OEEK

Επιταγη Εργασιας

Go to top