Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

voucher25-29

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών:

 • 12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού)
 • 18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου, ΙΕΚ)


και περιλαμβάνει:

 • 13-14 μέρες (80 ώρες) κατάρτιση σύμφωνα με τις επαγγελματικές σου προτιμήσεις και επιλογές
 • 3 μήνες (450 ώρες) απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 • 2.550€ αμοιβή για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 2.280€ αμοιβή για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring

Απαραίτητα κριτήρια:

 • Α. «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
  • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Ηλικίας 25-29(1.1.1985 έως και 31.12.1989)
  • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Β. «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
  • Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
  • Ηλικίας 25-29(1.1.1985 έως και 31.12.1989)
  • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια μοριοδότησης:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
 • Η μη ένταξη νέων σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

 

Τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας αναμένεται να δώσουν την ευκαιρία σε 50.000 - 75.000 ανέργους νέους να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αφού πρώτα λάβουν την απαραίτητη επιδοτούμενη κατάρτιση. Σε πρώτη φάση έχει ανοίξει ο κύκλος υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αποτελεσμάτων για ανέργους 25-29 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1985-31/12/1989) και στη συνέχεια για ανέργους 18-24 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1990 - 31/12/1996).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων για ανέργους 25-29 ετών είναι η 15/9/2014.

Η αμοιβή των ανέργων δικαιούχων θα είναι από 2280€-2530€, λίγο λιγότερα δηλαδή από την αμοιβή του αρχικού κύκλου voucher (2400€-2700€), αλλά με βελτίωση στις ώρες πρακτικής άσκησης και το σημαντικότερο στον χρόνο είσπραξης.

Πρόκειται για ένα συνδυαστικό πρόγραμμα Δράσεων που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων , μέχρι 29 ετών. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και το Youth Guarantee με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του προγράμματος παρέχεται επιδοτούμενη κατάρτιση 80-120 ωρών (80 ή 120 ώρες χ 6€ =480€ ή 720€ επιδότηση στον άνεργο (ανάλογα την κατηγορία και ηλικία), συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων και δαπανών μετακίνησης) και 380-450 ώρες 4-6-μηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανάλογα την κατηγορία και την ηλικία (αμοιβή 1520€ - 1800€ για αποφοίτους ΔΕ/ΙΕΚ και 1930€ -2070€ για ΑΕΙ/ΤΕΙ ).

Οι άνεργοι νέοι που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας, θα προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 ετών και από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Γυμνάσιο / Λύκειο / ΙΕΚ καθώς και ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από τους 50.000 - 75.000 δικαιούχους voucher που συνολικά θα εγκριθούν, σε πρώτη φάση οι 30.000 θα προέρχονται από ηλικίες 25 - 29 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1985-31/12/1989) και οι υπόλοιποι 12.000 από ηλικίες 18-24 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1990-31/12/1996). 8.000 επιπλέον συζητείται να διατεθούν αποκλειστικά για τον τουριστικό τομέα με ξεχωριστή προκήρυξη το Σεπτέμβριο 2014. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εταιρείες κλάδων αιχμής με αναπτυξιακό προσανατολισμό (ενέργεια, περιβάλλον, πληροφορική), ωστόσο οι 42.000 άνεργοι που αρχικώς θα εγκριθούν θα μπορούν να τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των υπόλοιπων κλάδων (πλην του τουρισμού). Να σημειωθεί ότι το αρχικό πρόγραμμα (voucher 2013) ωφέλησε 35.000 ανέργους για όλους τους κλάδους και 10.000 ανέργους ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού.

Εκτός από το παραπάνω πρόγραμμα voucher κατάρτισης σε οριζόντες επαγγελματικές δεξιότητες, σχεδιάζεται να υλοποιηθούν και άλλα, πιο εξειδικευμένα, σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους όπως ο κλάδος της υγείας (voucher υγείας 2014) και των μηχανικών (κατασκευαστικός κλάδος).

Το πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία και για ιδιωτικές επιχειρήσεις (μικρές και μεσαίες) καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 4 - 6 περίπου μήνες, 380-450 συνολικά ώρες με τη μορφή 4ωρης ή 6ωρης ημερήσιας πρακτικής άσκησης, ενώ θα επιδοτηθούν στη συνέχεια σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους. Στο αρχικό voucher 2013, η επιδότηση ήταν για 6 μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής, με 375€ το μήνα για ανέργους έως 25 ετών και 450€ το μήνα για ανέργους άνω των 25 ετών.

Η μοριοδότηση των αιτήσεων, δηλαδή η απόφαση για το ποιοι θα εγκριθούν, θα γίνει με κοινωνικά κυρίως κριτήρια (πχ διάρκεια ανεργίας, εισόδημα, ηλικία, παρακολούθηση άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων) και για τις δύο κατηγορίες ανέργων. (ΔΕ/ΙΕΚ και ΑΕΙ/ΤΕΙ). Αν και το σύνολο των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του Δικτύου vriskopraktiki.gr, που υποστηρίζουν τη Δράση, είχαν υποβάλλει προτάσεις στην τελική διαβούλευση σχετικά με την ισχύ κριτηρίων αριστείας για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ (βαθμός πτυχίου, γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακό κτλ..), όπως αντίστοιχα ίσχυε στο περσινό voucher, αυτό δε φαίνεται να έγινε δεκτό.

Αριθμός ωφελούμενων 30.000         Πηγή: Voucher.gov.gr

Τελευταια Γεγονοτα

Καμία εκδήλωση

Εκδηλωση Προθεσης Συνεργασιας

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΣΠΑ

ΚΕΜΕΑ

ΟΑΕΔ

OEEK

Επιταγη Εργασιας

Go to top